Ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính - Công ty DHTax
07 công việc kế toán cần làm trong tháng 03/2019
07 công việc Kế toán cần làm trong tháng 03/2019
12 Tháng Ba, 2019
Bán hàng dưới 200.000 đồng cũng phải lập hóa đơn điện tử
Bán hàng dưới 200.000 đồng cũng phải lập hóa đơn điện tử
12 Tháng Ba, 2019

Ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính

Chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính

Chế độ báo cáo thống kê ngành tài chính

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 02/2019/TT – BTC quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính thay thế Thông tư 15/2013/TT – BTC hướng dẫn Hệ thống chỉ tiêu và Mẫu biểu báo cáo thống kê sử dụng tại các Sở Tài chính.

Xem thêm:

>>> 07 công việc Kế toán cần làm trong tháng 03/2019

Thông tư 02/2019/TT – BTC nêu rõ: Số liệu thống kê trong hệ thống báo cáo thống kê quy định tại Thông tư này thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp thông tin thống kê thuộc lĩnh vực quản lý của mình bao gồm thông tin thống kê của các đơn vị trực thuộc và thông tin thống kê của các đơn vị thuộc quyền quản lý theo phân cấp và theo địa bàn.

Ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính

Ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính

Phương thức báo cáo thống kế:

Theo Thông tư, các đơn vị có thể báo cáo theo nhiều phương thức: Các đơn vị có thể thực hiện gửi, nhận báo cáo trực tiếp trên Hệ thống thông tin Thống kê tài chính và được xác thực bằng tài khoản được đăng ký bởi đại diện đơn vị báo cáo.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng có thể thực hiện báo cáo theo các phương thức khác. Các đơn vị báo cáo có hệ thống thông tin quản lý báo cáo thống kê điện tử thực hiện gửi báo cáo tự động tới Hệ thống thông tin Thống kê tài chính bằng các phương thức kết nối theo quy định.

Trường hợp hệ thống mạng truyền dữ liệu, phần mềm Hệ thống thông tin Thống kê tài chính gặp sự cố, các đơn vị gửi báo cáo qua hệ thống thư điện tử hoặc qua vật mang tin theo hướng dẫn của Cục Tin học và Thống kê tài chính.

Thông tư số 02/2019/TT – BTC cũng quy định các số liệu báo cáo thống kê phải đảm bảo phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác tình hình hoạt động của lĩnh vực quản lý của ngành Tài chính; phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Tài chính và các cơ quan nhà nước; sử dụng cho công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách của ngành Tài chính; cung cấp thông tin, dữ liệu theo Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia; đáp ứng yêu cầu trao đổi, cung cấp, phổ biến thông tin thống kê theo quy định của Luật Thống kê và Nghị định số 94/2016/NĐ – CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê.

Khi có chỉnh sửa đối với số liệu đã báo cáo hoặc số liệu trong kỳ báo cáo có biến động khác thường thì đơn vị báo cáo phải gửi các thuyết minh báo cáo bằng điện tử hoặc văn bản cho đơn vị nhận báo cáo.

Những số liệu báo cáo thống kê và các tài liệu liên quan thuộc danh mục bí mật Nhà nước, bí mật của ngành Tài chính phải được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Tài chính và quy định tại Điều 57 Luật Thống kê số 89/2015/QH13 ngày 23/11/2015.

Các cá nhân được phân quyền khai thác số liệu báo cáo thống kê trên Hệ thống thông tin Thống kê tài chính có trách nhiệm tuân thủ các quy định về quản lý mật khẩu truy nhập hệ thống và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật và Bộ Tài chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2019. Xem các dịch vụ báo cáo tài chính của DHTax tại đây.

Nguồn: chinhphu.vn


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 

Ban hành chế độ báo cáo thống kê ngành Tài chính vào lúc: Tháng Chín 15th, 2022 bởi dhtax