Phạt gấp đôi từ 01/05/2018 nếu vi phạm chữ viết, số trong kế toán