Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? - Công ty DHTax
Mẫu đơn xin việc cơ bản cho tất cả các ngành nghề
Mẫu đơn xin việc cơ bản cho tất cả các ngành nghề
5 Tháng Hai, 2018
Mẫu bảng chấm công
26 Tháng Hai, 2018

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì?

Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, được bầu trực tiếp từ Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ do pháp luật quy định để đảm bảo cho suốt quá trình hoạt động của Hội đồng quản trị. Chỉ trong cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần mới có Hội đồng Quản trị. Trong công ty cổ phần thì Đại hội cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, tiếp đến mới là Hội đồng Quản trị

Nhiệm kỳ và số lượng thành viên

–  Hội đồng Quản trị có không ít hơn ba thành viên và không quá 11 thành viên.

–  Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

–  Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thể thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

–  Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Nhiệm vụ của Chủ tịch hội đồng quản trị.

–  Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;

–  Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;

–  Chủ toạ họp Đại hội đồng cổ đông;

–  Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty

–  Chịu trách nhiệm liên lạc thương xuyên với các cổ đông;

–  Theo dõi hoạt động của Giám đốc;

–  Được trao quyền để đưa ra quyết định, chính sách, hành động hoặc đưa ra nghĩa vụ trong phạm vi các chính sách của HĐQT bởi vì chúng tác động tới quy trình quản trị công ty;

–  Lập chương trình kế hoạch hoạt động của HĐQT có tham khảo ý kiến của Giám đốc;

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? 2

Đóng vai trò điều phối tổ chức các cuộc họp để đảm bảo:

–  Thông báo đầy đủ về các cuộc họp;

–  Chuẩn bị đầy đủ thông tin cho các cuộc họp HĐQT;

–  Cuộc thảo luận diễn ra thực sự thu hút sự tham gia của tất cả các thành viên;

–  Tập hợp được nhiều ý kiến khác nhau của các thành viên HĐQT;

–  Các cuộc thảo luận sẽ cho kết quả là các chính sách mang tính chặt chẽ và logic để hướng dẫn Giám đốc và làm căn cứ để theo dõi kết quả điều hành của công ty.

Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị:

–  Hội đồng Quản trị có không ít hơn 3 thành viên và không quá 11 thành viên.

–  Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là 5 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị không quá 5 năm; thành viên Hội đồng

–  Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

–  Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thể thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ, thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

–  Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Chủ tịch hội đồng quản trị với Tổng giám đốc, ai lớn hơn?

Xét trong quan hệ nội bộ: Cơ cấu của một công ty CP có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, sau đó mới đến giám đốc/tổng giám đốc. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu, đại diện cho HĐQT/Đại hội đồng cổ đông – các cơ quan cao nhất trong công ty và trong một số trường hợp(thuê giám đốc), Chủ tịch HĐQT là người thay mặt công ty ký kết HĐLĐ, trong đó quy định quyền hạn của giám đốc.

Do vậy có thể nói rằng trong quan hệ nội bộ, chủ tịch HĐQT to hơn Giám đốc.

Về mặt thực tế, Chủ tịch HĐQT thường là các cổ đông sáng lập/cổ đông lớn của Công ty, còn giám đốc thì có thể là cổ đông hoặc người ngoài. Do vậy, việc quyết định các vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT thì Chủ tịch HĐQT thường có “ưu thế” hơn GĐ

Tuy nhiên đối với quan hệ bên ngoài, việc ký kết các hợp đồng không căn cứ vào ai là người “to” hơn mà theo quy định của pháp luật, đối với một pháp nhân, chủ thể đại diện cho pháp nhân đó là người có quyền ký hợp đồng. (đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền hợp pháp).

Do vậy để xem HĐ đã ký có hiệu lực pl không thì phải căn cứ xem Ông Chủ tịch HĐQT đó có giấy ủy quyền hợp pháp của giám đốc không (hoặc trong một số trường hợp nhất định, nếu không có ủy quyền nhưng Hợp đồng đã được triển khai thực hiện mà người đại diện theo pháp luật của pháp nhân đã biết mà không phản đối).

Chủ tịch hội đồng quản trị là một chức vụ có vai trò lớn trong doanh nghiệp, là người nắm giữ nhiều cổ phần và có rất nhiều tín nhiệm trong hội đồng quản trị. Trong doanh nghiệp thì chủ tịch hội đồng quản trị là người phải thể hiện được khả năng lãnh đạo. Là người có nhiệm vụ gắn kết giữa các cổ đông với doanh nghiệp, tạo được sự thống nhất giữa cô đông với giám đốc điều hành


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 009 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

 

Chủ tịch hội đồng quản trị là gì? vào lúc: Tháng Chín 16th, 2022 bởi pham tinh