Chuẩn mực kế toán là gì

Chuẩn mực kế toán là gì

Chuẩn mực kế toán là một bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn và thủ tục phổ biến xác định cơ sở các chính sách kế toán tài chính và thực tiễn. Các tiêu chuẩn kế toán cải thiện tính minh bạch của báo cáo tài chính ở tất cả các quốc gia. Tại Việt Nam cũng có tiêu chuẩn kế toán riêng được bộ tài chính ban hành thông qua gồm nhiều chuẩn mực khác nhau

Các tiêu chuẩn kế toán liên quan đến tất cả các khía cạnh của tài chính của một thực thể, bao gồm tài sản, nợ, doanh thu, chi phí và vốn chủ sở hữu của cổ đông. Ví dụ cụ thể về chuẩn mực kế toán bao gồm nhận dạng doanh thu, phân loại tài sản, phương pháp khấu hao được cho phép, được coi là khấu hao, phân loại cho thuê và đo lường chia sẻ nổi bật.

Tiêu chuẩn kế toán tài chính quốc tế được gọi là IFRS giúp thiết lập và diễn giải các tiêu chuẩn kế toán của cộng đồng quốc tế khi lập báo cáo tài chính

Các chuẩn mực kế toán

Chuẩn mực kế toán số 01 – Chuẩn mực chung: Ai cũng nên đọc

Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho: Nên đọc, đặc biệt là các bạn làm về kế toán kho

Chuẩn mực kế toán số 03 – Tài sản cố định hữu hình: Nên đọc, đặc biệt là các bạn làm về kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Chuẩn mực kế toán số 04 – Tài sản cố định vô hình: Nên đọc, đặc biệt là các bạn làm về kế toán tài sản cố định và xây dựng cơ bản

Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư

Chuẩn mực kế toán số 06 – Thuê tài sản

Chuẩn mực kế toán số 07 – Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

Chuẩn mực kế toán số 08 – Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh

Chuẩn mực kế toán số 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái: Ai cũng nên đọc

Chuẩn mực kế toán số 11 – Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán số 14 – Doanh thu và thu nhập khác: Ai cũng nên đọc

Chuẩn mực kế toán số 15 – Hợp đồng xây dựng

Chuẩn mực kế toán số 16 – Chi phí đi vay: Ai cũng nên đọc

Chuẩn mực kế toán số 17 – Thuế thu nhập doanh nghiệp: Ai cũng nên đọc, đặc biệt là các bạn làm kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Chuẩn mực kế toán số 18 – Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng: Ai cũng nên đọc, đặc biệt là các bạn làm kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Chuẩn mực kế toán số 19 – Hợp đồng bảo hiểm

Chuẩn mực kế toán số 21 – Trình bày báo cáo tài chính: Ai cũng nên đọc, đặc biệt là các bạn làm kế toán trưởng và kế toán tổng hợp

Chuẩn mực kế toán số 22 – Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự

Chuẩn mực kế toán số 23 – Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm: Ai cũng nên đọc, đặc biệt là các bạn làm kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Chuẩn mực kế toán số 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Ai cũng nên đọc, đặc biệt là các bạn làm kế toán thuế và kế toán tổng hợp

Chuẩn mực kế toán số 25 – Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con

Chuẩn mực kế toán số 26 – Thông tin về các bên liên quan

Chuẩn mực kế toán số 27 – Báo cáo tài chính giữa niên độ

Chuẩn mực kế toán số 28 – Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực kế toán số 29 – Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Chuẩn mực kế toán số 30 – Lãi trên cổ phiếu


Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

Bộ phận Tư vấn Tài chính – Thuế DHTax
Add: 185 Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Hotline: 0909 854 850
Email: cskh.dhtax@gmail.com

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!
Trân trọng./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *